ก่องข้าว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก่องข้าว อ่านว่า ก่อง-ข้าว

แปลว่า    กระติบข้าว ที่ใส่ข้าวเหนียวของคนอีสาน