กุด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กุด  อ่านว่า กุด  

แปลว่า    แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด ฉีก ด้วน