การส่งออกไทย เดือนเมษายน 2562 ลดลง 12.10%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับการส่งออกเดือนเมษายน ปี 2562ส่งออกมีมูลค่า 582,984.87 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนเมษายนปีก่อน 1.09 %  และลดลงจากเดือนมีนาคม  2562 12.10%

เมื่อนำมารวมช่วงที่ผ่านมาปี 2562(มกราคม – เมษายน) การส่งออกมีมูลค่า2,540,822.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561(มกราคม – เมษายน)  1.85 %

สำหรับการนำเข้าเดือนเมษายน ปี 2562 นำเข้ามีมูลค่า 637,381.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากเดือนเมษายนปีก่อน0.74%และเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม  25624.57%

เมื่อนำมารวมช่วงที่ผ่านมาปี 2562 (มกราคม – เมษายน) นำเข้ามูลค่า2,562,336.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561(มกราคม – เมษายน)  0.87 %

สำหรับดุลการค้าเดือนเมษายน ปี 2562เราขาดดุลมูลค่า 54,396.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายนปีก่อน 25.62 %

เมื่อนำมารวมช่วงที่ผ่านมาปี 2562 (มกราคม – เมษายน) เราขาดดุลการค้ามูลค่า 21,513.66 ล้านบาท ช่วงที่ผ่านมาปี 25621 (มกราคม – เมษายน) เกินดุลการค้ามูลค่า 3,942.28 ล้านบาท

ที่มา

https://moc.go.th/