กาย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กาย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กาย แปลว่า ผ่าน

กาย อ่านว่า กาย