กาขาว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กาขาว อ่านว่า กา-ขาว

แปลว่า กาเผือก