กัดแข่วบืน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กัดแข่วบืน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กัดแข่วบืน แปลว่า การแสดงความอดทน อดกลั้น แต่ก็แสดงอาการออกมาเป็นการเอาฟันบนล้างกัดกันไว้อย่างอน่น

กัดแข่วบืน อ่านว่า กัด – แข่ว – บืน