กลางเว็น ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กลางเว็น อ่านว่า กลาง-เว็น

แปลว่า กลางวัน วัน