กระโบ่งตา ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กระโบ่งตา อ่านว่า กระ-โบ่ง-ตา

แปลว่า    กระบอกตา  บ้าตา