กระโตก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กระโตก อ่านว่า กระ-โตก

แปลว่า  ถาดที่ใช้สำหรับใส่อาหาร ภาชนะใส่สิ่งของ ถาด