กบกินตะเวน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กบกินตะเวน  อ่านว่า กบ-กิน-ตะ-เวน

แปลว่า  สุริยอุปราคา  สุริยคราส  สุริยเคราะห์ สุริยุปราคา