กกบักขาม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กกบักขาม อ่านว่า กก-บัก-ขาม

แปลว่า  ต้นมะขาม tamarind tree